• محسن آذری آغویه

  عضو
  24 خرداد 1400 در 11:30 قبل از ظهر
  بخش هشتم

  بازیگران بازار بیمه های P&I

  امروزه 13 کلوب عضو گروه بين المللی P&I، بيش از نود درصد تناژ ناخالص کشتی های اقيانوس پيما را بيمه می کنند، بيمه نامه های قابل برداشت و بيمه های اتکايی تحت موافقتنامه صندوق مشترک تامين می شود. امروزه داشتن بيمه نامه های P&I در بستن قراردادهای اجاره کشتی و ورود به بندرهای کشورهای مختلف، ضروری است.

  تا قبل از سال 1998 پوشش P&I فقط توسط کلوب ها ارائه می شد ولی از آن سال به بعد شرکت های بيمه تجاری نيز وارد بازار شده و با ارائه پوشش های لازم توانسته اند در حدود پنج درصد بازار را تحت پوشش قرار دهند. شرکت های بيمه تجاری حق بيمه ثابت در قبال ارائه پوشش های لازم دريافت می نمايند و معمولا سقف تعهدات پايين تری نسبت به کلوب ها ارائه می دهند و امکانات کمتری برای ارائه سرويس های لازم و مورد نياز کشتيرانی ها در اختيار دارند.