• پوریا مبینی

    عضو
    23 خرداد 1400 در 5:12 بعد از ظهر

    با سلام و عرض احترام
    به نظر با توجه به معنی تحت اللفضی “عوامل اجرائی” و در نظر گرفتن ماده 332 قانون مدنی، بیمه گزار و هر “مباشری” البته در راستای موضوع فعالیت بیمه نامه می توانند به عنوان عوامل اجرائی قرار گیرند.بیمه گزار که تکلیفش مشخص می باشد.در نهایت هر شخصی که بیم آن برود در زمان وقوع خطر و ایجاد خسارت، از باب مباشرت مسئول شناخته شود، می تواند در گروه عوامل اجرائی قرار گیرد.هر یک از رسته های هفتگانه فوق الاشاره بسته به موضوع فعالیت و خسارت ممکن است مسئول، مسبب و مباشر باشند.اما عوامل اجرائی که خود دارای رابطه کاری(کارفرمایی-کارگری) با بیمه گزار هستند احتمالاً تنها می توانند در نقش مباشر باعث ایجاد خسارت شوند.در دسته بندی هفتگانه اعلام شده تکلیف گروه 1 ، 6 و 7 با توجه به متن بند 3 ماده 2 آئین نامه مشخص شده که احتمالاً هیچگاه به عنوان عوامل اجرائی لحاظ نمی شوند.سایر دسته های اعلامی به نسبت هر پروژه و هر موضوع فعالیت می توانند در رسته عوامل اجرائی قرار گیرند. به نظر باز بودن و عدم تحدید این تعریف یکی از نقائص این آئین نامه می باشد.مطمئناً در پروژه های بزرگ تعداد عوامل اجرائی به اندازه ای است که شناسائی آن بسیار سخت و کارفرمایانی که به این موضوع توجه نداشته باشند نمی توانند از آن منتفع گردند.