• فرهاد عظیمی

  عضو
  18 خرداد 1400 در 1:14 بعد از ظهر
  بخش دوم

  ردپای عوامل اجرائی در ایین نامه 98

  بیایید اول ببینیم این عبارت چند بار دیگر در این آیین نامه امده و سپس ببینیم آیا می توان از انها یک نشانه ای برای شناسایی مصادیق عوامل اجرائی پیدا کرد یا نه.

  علاوه بر بند سه ماده دو که در بالا گفتیم، دومین جائی که به عوامل اجرائی اشاره شده بند 4 همان ماده دو هست که در تعریف کارکنان می گوید:

  ۴- کارکنان: افرادي که طبق قانون کار یا سایر قوانین و مقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه¬ گذار فعالیت می-نمایند. در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی بیمه¬ گذار تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، کارکنان آن¬ها نیز مشمول این تعریف می¬گردند.

  سومین جا، ماده سه آیین نامه هست. یعنی موضوع بیمه :

  ماده ۳- موضوع بيمه عبارت است از مسئولیت مدنی بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی (که مشخصات آنها در بیمه‌نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است) در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه (مکان فعالیت) به کارکنان وارد شود.

  چهارمین جا ماده 13 هست بدین شکل:

  ماده ۱۳- با صدور بیمه نامه، بیمه گر متعهد است در صورت وقوع حادثه تحت پوشش و احراز مسئولیت بیمه¬ گذار و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه¬نامه قرار گرفته است، خسارت را ظرف مدت پانزده روز پس از تکمیل مدارک و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه¬نامه پرداخت نماید. میزان خسارت قابل پرداخت با توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار یا زیاندیده تعیین می¬شود. در صورت عدم توافق، میزان خسارت قابل پرداخت بر مبناي درصد مسئوليت بيمه‌گذار که توسط مراجع قضایی تعيين مي‌شود و اعمال آن روي معادل ريالي ارزانترين نوع ديه رايج روز پرداخت، محاسبه و پرداخت مي‌شود. در هر صورت حداكثر مبلغ خسارت قابل پرداخت در هر حادثه تحت پوشش براي هر نفر، از مبلغ مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه بيشتر نخواهد بود.

  و پنجمین جا ماده 16 آیین نامه هست که برای تعیین تکلیف بیمه مضاعف می گوید:

  ماده ۱۶- در صورتی که مسئولیت بیمه گذار و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه¬نامه قرار دارد، همزمان تحت پوشش سایر بیمه¬ گران نیز باشد، بیمه¬گر موظف است بر مبنای این بیمه¬ نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می¬تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه¬ گران به آنها مراجعه نماید.

  ششمین جا هم ماده 17 هست که در خصوص اختیار بیمه گر به پرداخت بدون رای می گوید:

  ماده ۱۷- در صورتی که با توجه به شرایط بیمه نامه و اسناد و مدارك ارایه شده، مسئوليت بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی، از نظر بيمه‌گر محرز باشد، بیمه¬ گر مي‌تواند در صورت توافق با بيمه‌گذار و اخذ رضايت از مدعي يا مدعيان، قبل از صدور رأي مراجع قضایی، خسارت مربوط را پرداخت كند. در اين صورت بيمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدي نخواهد داشت.

  هفتمین جا ماده 19 (استثنائات) هست که دوباره از عوامل اجرائی نام برده و می گوید:

  ماده ۱۹- در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود:

  ۱- خسارتهای ناشی از عمد یا تقلب بیمه¬ گذار، عوامل اجرایی و یا كاركنان آنها با تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح.

  ۷- كلیه حوادثی که طبق تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح، بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه ¬¬نامه قرار گرفته است، مسئول آن شناخته نشوند.

  وبالاخره هشتمین و آخرین جا ماده 20 هست:

  ماده ۲۰- در موارد زير هر يك از طرفين بيمه‌نامه مي‌تواند با اخطار كتبي ۲۰ روزه بيمه‌نامه را فسخ نمايد:

  ۱- موارد فسخ از سوي بيمه‌گر:

  – عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای توافق شده مندرج در بیمه¬نامه.

  – تشدید خطر و عدم موافقت بیمه¬ گذار با پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط.

  – فوت بيمه‌گذار و عدم انجام وظايف و تعهدات وی در مقابل بیمه¬ گر توسط ورثه قانونی و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه¬نامه قرار گرفته است.

  حالا باید ببینیم ایا از این هشت مورد می توان تشخیص داد که چه اشخاصی جزو عوامل اجرائی هستند یا خیر.