• محسن آذری آغویه

  عضو
  16 خرداد 1400 در 11:20 بعد از ظهر
  بخش ششم

  تعریف بیمه دریایی و بیمه متقابل در قانون انگلیس:

  بر اساس ماده 1 قانون بيمه دريايي انگليس 1906 “قرارداد بيمه دريايي قراردادي است كه به موجب آن بيمه گر تعهد مي كند كه طبق و تا مبلغ مورد توافق خسارات دريايي و به عبارت ديگر خسارات احتمالي سفر دريايي بيمه گذار را جبران نمايد.”

  در فصل شانزدهم قانون مذکور نیز به بیمه متقابل پرداخته شده است. بر اساس ماده 60 این قانون چنین آمده:

  فصل شانزدهم : بیمه متقابل

  ماده 60 -اصلاح قانون دررابطه با بيمه متقابل

  1 -بيمه متقابل بيمه ای است که درآن دو نفر يا بيشتر متقابال توافق کنند همديگر را درمقابل زيان های دريائی بيمه نمايند.

  2-مقرراتی از اين قانون که در ارتباط با حق بيمه مي باشد درمورد بيمه متقابل بکار برده نمي شود اما ضمانت يا هرگونه ترتيب ديگری که بين طرفين توافق شده است جايگزين حق بيمه مي گردد.

  3 -مقررات اين قانون تاآنجا که ممکن است بوسيله توافق طرفين تغيير کند دربيمه متقابل مي تواند بوسيله شرايط بيمه نامه های صادره توسط انجمن يا بوسيله قوانين و مقررات انجمن تغيير داده شوند.

  4 -با توجه به استثنائات مذکور دراين بخش مقررات اين قانون درمورد بيمه متقابل نيز اجرا مي شود.