• محمدسعید الفتی

  عضو
  29 اردیبهشت 1400 در 2:32 بعد از ظهر

  بازنگری آیین نامه شماره 87 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل

  1- پرسش اول این است که این چندمین بازنگری است ؟

  نگاهی به آیین نامه ها نشان می دهد که اولین آیین نامه تحت شماره 39 در تاریخ 17/3/1378 ، سپس آیین نامه شماره 52 در تاریخ 23/10/1382 و در نهایت آیین نامه شماره 87 در تاریخ 9/4/1393 و آیین نامه مکمل شماره 1/87 در تاریخ 2/2/1396 به تصویب رسیده است. یعنی ظرف مدت 18 سال شاهد 3 مرحله بازنگری هستیم.

  2- پرسش دوم این است که علت این بازنگری ها چیست؟

  علت اساسی این بازنگری هایی را باید در موضوع قرارداد بیمه دید که البته بازنگری ها محدود به موضوع قرارداد نمی شود:

  آیین نامه 39: موضوع قرارداد عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا ناشی از فقدان و یا خسارات وارده به کالا که “بیمه گذار ” براساس مواد 377 الی 394 قانون تجارت و بموجب بارنامه های صادره , بعنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته می شود.

  آیین نامه 52: وضوع قرارداد عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار درقبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره،که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در این قرارداد بوده و بیمه گذار به عنوان متصدی حمل ونقل مسئول جبران آن ها شناخته شود .

  آیین نامه 87: جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا به استناد بارنامه هاي صادره كه در اثر تحقق حوادث تحت پوشش اين قرارداد باشد و بيمه گذار به عنوان متصدي حمل، مسئول جبران آنها شناخته شود.

  موضوع قرارداد در آیین نامه شماره 39 با نیاز متصدیان حمل و نقل به موجب باب هشتم قانون تجارت مطابقت دارد ولی در آیین نامه های بعدی محدود به تحقق حوادث خاصی شده است. در واقع قائل شدن به چنین محدودیتی، قرارداد بیمه مسئولیت به مانند بیمه های باربری عمل می کند با این تفاوت که به جای صاحب کالا، متصدی حمل نقل بیمه گذار شده است گرچه پرداخت کننده حق بیمه صاحب کالاست.

  به نظر من در بازنگری جدید بهتر است موضوع قرارداد مذکور در آیین نامه 39 مورد استفاده قرار گیرد. در عمل در صنعت و در بازار رویه اجرایی همان موضوع قرارداد آیین نامه 39 است.

  (ادامه دارد…)