• بهزاد توژان

    عضو
    29 اردیبهشت 1400 در 10:17 قبل از ظهر

    جناب آقای عظیمی

    از آنجا که در حال حاضر زیاندیده برای دریافت خسارت افت قیمت اتومبیل خود باید به مرجع قضایی مراجعه کنه و با اقامه دعوی ، بعد از پرداخت هزینه های دادرسی و کارشناسی و تهیه تامین دلیل و رای مرجع قضایی بیاد سراغ بیمه‌گر و خسارت افت قیمت رو دریافت کنه، فکر میکنم با توجه به تعریف “خسارت مالی” در بند “ب” ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث که بیان داشته “زیان هایی” ، هزینه های دادرسی و کارشناسی و تمام زیان هایی که در اثر بروز حادثه بهش وارد شده، به همراه افت قیمت باید تا سقف تعهدات بیمه نامه مقصر از طرف بیمه گر جبران بشه.