• فریبا صابری

  عضو
  14 اردیبهشت 1400 در 3:01 قبل از ظهر
  بخش دوم

  بیمه مسئولیت مدیران و سرپرستان (D&O) چیست؟

  بیمه مسئولیت مدیران و سرپرستان (D&O) پوشش بیمه ای برای محافظت از افراد در برابر خسارات شخصی ناشی از شکایتی است که در نتیجه خدمت به عنوان مدیر یا سرپرست، در نظر گرفته شده است. این بیمه نامه همچنین می تواند هزینه های حقوقی و سایر هزینه هایی را که ممکن است سازمان در نتیجه چنین دادخواستی متحمل شود را پوشش دهد.

  این بیمه نامه سهم قابل توجهی از بازار بیمه های مسئولیت اروپا و به ویژه امریکا را به خود اختصاص داده است. شاید علت آن چند قانون مهم و مرتبط با حوزه فعالیت مدیران و سرپرستان باشد یعنی «قانون فدرال ایالات متحده در فعالیت های تجاری» که اختیار گسترده ای به مدیران و سرپرستان اعطا می کند، «قانون شرکت ها» که به طور معمول در سطح ایالت می باشد و بویژه «قانون اوراق بهادار سال 1933» و «قانون مبادله اوراق بهادار از سال 1934» ، که به موجب آن شرکتهای تجاری عمومی، بیشتر از شرکتهای خصوصی، تحت نظر مقررات فدرال قرار دارند.