• جواد گیوه چین کوهی

    عضو
    12 اردیبهشت 1400 در 10:03 بعد از ظهر

    اگر چه افتخار شاگردی آن بزرگ مرد را نداشتم ولی در معدود جلساتی که توفیق حضور در محضرشان رفیق بود، ایشان را در زمره اساتید شخصیت سازی یافتم که قبل از تعلیم علم، انسان بودن را می آموختند.

    روانشان شاد و نامشان همواره گرامی باد.