• علی گندم گون

    عضو
    31 فروردین 1400 در 10:18 قبل از ظهر

    مطابق نظر آقای عظیمی و بلحاظ فقط بعد فنی ارایه تخفیف عدم خسارت به بیمه گذاران موضوع مورد بحث صحیح نیست

    1- درست هست که دوستان میگویند بیمه گذار در این حادثه قصوری نداشته و نباید مزایای بیمه نامه را از دست بدهد اما مواردی در بیمه بدنه هست که علیرغم عدم قصور بیمه گذار ، پس از پرداخت خسارت مزایای تخفیف از بین می رود مانند خسارت وارده به خودرو در موقعیت پارک که پس از پرداخت تخفیف ها از بین رفته لذا بیش از مقصر داشتن ، قابلیت ریکاوری خسارت ( بدون توجه به نتیجه بازیافت ) از مسبب حادثه در اعطا تخفیفها اهمیت دارد .

    2- طبق اظهارات دوستان در سندیکا در زمان تصویب ماده 8 قانون ثالث قرار بود که بیمه بدنه نیز اجباری شود که در نهایت این موضوع از متن نهایی خارج شد .با در نظر گرفتن این پیش زمینه و توجه به مفاد ماده 8 که در واقع مسولیت مازاد خسارت را به عهده دارنده خودرو نامتعارف گذاشته و مقصر حادثه را از مسولیت مبرا دانسته میتوان پذیرفت مسولیت این خسارت در صورت پرداخت از بیمه بدنه بعهده بیمه گذار بوده ومسبب مسولیتی نداشته