• عاطفه قمى

  عضو
  22 فروردین 1400 در 2:25 بعد از ظهر

  پيشينه اجرايى

  • مدیر عامل انبارهای عمومی ایران

  • عضو هیئت مدیره شرکت بیمه تهران

  • وکیل دعاوی در دادگستری

  • فعالیت فرهنگی و روزنامه نگاری

  • سردبیری روزنامه بشیر

  • سردبیری روزنامه آذربایجان

  • مدیر مسئولی و سردبیری فصلنامه ترکی – فارسی” آذری”