• فرهاد عظیمی

    عضو
    29 اسفند 1399 در 3:33 قبل از ظهر

    پاسخ آقای صلاحی نژاد:

    سلام بنظر مطالبات به حق بیمه وصل نیست و عملیات صدور بیمه نامه یک کار فنی و با معامله ان متفاوت است یعنی در محاسبات عملیات بیمه اگر معامله نقدی یا غیر نقدی باشد نرخ فنی تفاوتی ندارد لیکن در صورت انجام معامله بعنوان یک خدمات بصورت نقد یا غیر نقد ممکن است به مبلغ معامله اضافه شود یا کسر شود لیکن نرخ فنی تغییر ندارد لذا بیمه گری محسوب نمی شود بطور مثال در تولید یک کالا عملیات ساخت با عملیات فروش متفاوت است