• محمدسعید الفتی

    عضو
    15 بهمن 1399 در 12:50 بعد از ظهر

    جناب آقای جوزی به نظر من پرداخت در این خصوص اشکالی ندارد. در محاسبه حق بیمه معمولاً بیمه گران بابت بانوان شاغل حق بیمه نصف دریافت نمی کنند و تجربه نشان می دهد که تعداد حوادث ناشی از کار بانوان بسیار پایین تر از آقایان است چون هم بیشتر محتاطند و هم اینکه در مشاغل سخت حضور ندارند. متاسفانه آماری از حوادث مربوط به بانوان و خسارت های پرداختی بابت آنها به ويژه در جراحات در دست نیست ولی به یقیین ضریب خسارت پایینی را نشان میدهد. اگر بپذیریم که از وظایف بیمه کاهش هزینه های اجتماعی است، پس مادام که حق بیمه متناسب دریافت و ضریب خسارت پایین است چرا خسارت به طور کامل پرداخت نشود.