• سید اکبر احقاقی

    عضو
    14 بهمن 1399 در 6:53 قبل از ظهر

    در خصوص موضوع فوق از دید بیمه گری تشدید خطر اتفاق افتاده اما بنظر میرسه از دید حقوقی تشدید خطر ناشی از تخلف بعنوان جرم تلقی نمیشه و براین مبنا مرجع قضایی در این رابطه رای بر برائت مقصر صادر مینماید.