• کاربر حذف شده

    کاربر حذف شده
    7 بهمن 1399 در 3:01 قبل از ظهر

    با درود وخسته نباشید خدمت دوستان

    بند مذکور مازاد بر تعهدات بیمه نامه‌ثالث را پوشش میدهد.علت آن کاملا واضح وناشی از امر تسبیب است واثبات کننده آن نیز پوشش الزامی همراه با آن بند به عنوان ماموریت خارج از کارگاه بوده که دقیقا لازم و ملزوم‌همدیگرند مانند بیمه آتشسوزی وپوشش BIکه جداگانه داده نمیشه وباید شما اصلی ها رابگیرید تا بتونید اون راخریداری نمایید وتابع اصل Material Damage Warranty هستش.

    این پوشش پوشش صحیحی است چراکه پرسنل به دعوت کارفرما به ماموریت خارج از کارگاه اعزام گردیده وبا خودروی مشخص شده اگر دچار آسیب جانی گردند سببیت کارفرما در این خصوص محرز است .با این حال باتوجه به حاکمیت قانون خسارت اجباری۹۵ در خسارت حوادث نقلیه خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث تا سرحد تعهدات پرداخت ومازاد دیات وارده از محل پوشش حوادث نقلیه موتوری درصورتی که پوشش ماموریت خارج از کارگاه را اخذ نموده باشد قابل پرداخت می باشد.