• سلام عظیمی جان

    ممنونم از ارائه پاسخ

    البته من کمی هم نگاه متفاوت دارم. به نظرم درج صریح این بند در شرایط عمومی با بخشنامه های صادره از سوی بیمه مرکزی و متن خود قانون بیمه اجباری به نوعی میتواند در تضاد باشد. چون به عبارتی این بند ذکر شده از سوی جنابعالی اینگونه القا میکند که امکان تهیه بیمه نامه یا پوشش جایگزین برای بیمه نامه شخص ثالث وجود دارد!