• باسلام و احترام

    از آنجاییکه ظاهرا تغییری در نحوه بکارگیری و شرایط اشتغال اتباع بیگانه از سوی مراجع ذی صلاح ایجاد نشده است لذا حذف آن از موارد خارج از تعهد بیمه گر، نشان از تحت پوشش قرار گرفتن اتباع به هر نحوی از انحاء دارد. نکته دیگر،( مثالی برای مقایسه) بکارگیری افراد کمتر از 15 سال از سوی کارفرما ممنوع بوده و حساسیت این موضوع نیز با درج در موارد خارج از تعهد بیمه گر اشاره و تاکید شده است.

    آیا در تخصص و مهارت افراد دارای پروانه کار یا سایر، تفاوت معناداری وجود دارد؟ به نظر می رسد نهاد تنظیم گر قوانین بر اساس شرایط فعلی کشور و البته توجه و نظر سایر مقامات ( بکارگیری اتباع بیگانه”فارغ از وجود پروانه کار”) امری اجتناب ناپذیر و گاها غیر قابل کنترل پنداشته. بنابراین به جهت جلوگیری از برخی تبعات احتمالی برای کارفرما، خسارت وارده را مشمول بیمه نامه قلمداد نموده است.

    بدیهی است این موضوع تا زمان اصلاح سایر قوانین و مقررات ، نافی مسئولیت کیفری کارفرما نخواهد بود.

    فلذا با جمیع جهات، خسارت وارده به این گونه افراد از نظر بنده قابل جبران می باشد.

    سپاسگزارم