• کاربر حذف شده

  کاربر حذف شده
  29 دی 1399 در 12:53 بعد از ظهر

  @farhadazimi

  @Mehrnoosh.Nejabati

  @Bimehsara

  بادرود از دوستان در خصوص نظرات ارسالی

  ضمن احترام به نظر استاد عزیزم جناب عظیمی ،بنده با نظر سرکارخانم نجابتی بزرگوار و جواد عزیز همنظرترم .به نظر هدف قانون گزار در قانون کارحفظ نظم عمومی بوده چراکه اگر لزومی به بکارگیری مجوز کار واقامت برای اتباع خارجه نباشد پس حقوق یک خارجی که دارای مجوز کار واقامت میباشد باشخصی که غیر قانونی وارد کشور شده و از امکانات این کشور به صورت غیر قانونی استفاده میکند تفاوتی وجود ندارد واین خود شخص کارفرما را به استفاده از نیروی کار غیرقانونی ترغیب میکند پس اگر هدف بیمه مرکزی مغایر نظم عمومی وعدم استقبال از قانون تعیین شده در آیین نامه می باشد خود جای سوال دارد.از طرفی به نظر گرچه آیین نامه در این خصوص سکوت اختیار نموده ولی قانون پیشتر از آن دراین خصوص نظر خود را قاطع اعلام نموده والغایی در این خصوص صورت نپذیرفته ونیز بخشنامه بیمه مرکزی مربوط به سال۸۶نیز کماکان معتبر بوده است.ولی در کل اقدام کارفرما غیرقانونی بوده وخود نیز مسول پاسخگویی باید باشد ودر حکم تقصیر کارفرما می باشد که مطابق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲تقصیر اعم از بی احتیاطی وبی مبالاتی است.مسامحه،غفلت ،عدم مهارت وعدم رعایت نظامات دولتی ومانند آنها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب میشود ومنظور از نظامات دولتی هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون یا نظامنامه که مواد قانونی۱۲۰تا۱۲۳ قانون کار نیز در این حکم است وشرکت بیمه نیز در این خصوص مواردی که خلاف مورد قانونی باشد مسولیت ندارد.