• محمدرضا بابائی

    عضو
    27 دی 1399 در 8:17 قبل از ظهر

    قبل از آئین نامه 80شرکتهای بیمه به سلیقه خود مبادرت به نگارش شرایط عمومی میکردند.

    یکی از مباحث مطروحه بحث مرور زمان بود که عمدتا به کلمه از زمان دعوی استناد میشد.

    برخی از همکاران دعوی را ادعای حقوقی علیه بیمه گذار میدانستند و برخی زمان وقوع حادثه و بعضی شرکتها که حتی شرایط عمومی در اختیار بیمه گذار نمیگذاشتند جای بحثی مطرح باشد.