• محمدرضا یزدانی

    عضو
    26 دی 1399 در 10:43 بعد از ظهر

    سلام

    به نظر من هم مشمول مرور زمان میشه.ولی در خصوص سوال جناب عظیمی با توجه به ماده 50 بیمه تامین اجتماعی فکر نمی کنم کارفرما بتونه همچین ادعایی داشته باشه.

    ماده 50: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور درمواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرابوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.