• باسلام

    تقصیر در ماده ۱۴ قانون بیمه که مقرر داشته بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از
    تقصیر بیمه‌گذار و نمایندگان او نخواهد بود، به معنای تقصیرات عمد است نه
    تقصیرات غیرعمدی، زیرا بیمه‌گر، تقصیرات و اعمال غیرعمدی افراد را که منجر
    به ورود خسارت می‌شود، بیمه می‌کند بنابراین در همه تصادفات با وجود تقصیر
    راننده، به اتومبیل بیمه‌شده خسارت تعلق می‌گیرد.