• نکاتی پیرامون ماده 9 آیین نامه شماره 85

    باسلام و تشکر از طرح موضوع، همانطور که می دانیم قانون گذار مستند به ماده 15 این آیین نامه، ارزیابی خسارت را برای کارشناسان بیمه گر مجاز دانسته است و موارد خارج از آن را از سوی ارزیابان خسارت بیمه مرکزی مورد تایید شناخته است. بعضا محتمل است بیمه گذار میزان مبلغ کارشناسی شده ، نوع حادثه تایید شده و … از سوی کارشناس بیمه گر را قبول نداشته و متقاضی اعلام نظر از سوی ارزیاب خسارت بیمه مرکزی می باشد. در این حالت انعقاد قرارداد با ارزیاب و پرداخت حق الزحمه متعلقه از سوی بیمه گذار خواهد بود.


    تبصره 2 ماده 9 : پرداخت حق الزحمه ارزیاب خسارت بر عهده بیمه گر خواهد بود. در مواردی که ارزیابی خسارت به درخواست بیمه گذار انجام می گیرد پرداخت حق الزحمه بر عهده وی خواهد بود.

    ماده ۱۵- در صورتي كه موسسه بيمه بخواهد در رسيدگي به پرونده خسارت خود، از اشخاصي به غير از كاركنان خود استفاده نمايد موظف است صرفاً از ارزيابان خسارت بيمه‌اي داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي ج.ا.ايران استفاده نمايد.

    در ارتباط با سایر موارد موضوع مشخص است:انتخاب ارزياب خسارت بيمه اي مرضي الطرفين ، مواردی که بیمه گر به جای استفاده از کارکنان از ارزیاب خسارت بیمه مرکزی برای رسیدگی به پرونده خسارت اقدام می نماید و…

    سپاسگزارم