• سید پیام رئوفی

  عضو
  21 دی 1399 در 8:42 بعد از ظهر

  باسلام

  باتوجه به تاریخ تصویب قانون بیمه بنظر میرسد باید در قوانین تصویب شده قبل از آن به دنبال تعریف کلمه تقصیر و مسئولیت گشت.

  قانون مدنی در سال 1307 توصیب شده و می تواند منبع خوبی برای بررسی باشد.

  ماده 335 – درصورت تصادم بین دوکشتی یادوقطارراه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمد یا مسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشندهردومسئول خواهند بود.

  در اینجا دو بار مسامحه با “یا” از کلمه دیگر جدا شده است. شاید در اینجا عمد با تقصیر معنی یکسانی در نظر گرفته شده است.

  همچنین در نظریه مشورتی قوه قضاییه نیز تقصیر را خسارات عمدی تفسیر کرده است.

  شماره نظریه : ۷/۹۷/۱۱۴۰

  شماره پرونده : ۹۷-۶۸-۱۱۴۰

  تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

  استعلام :

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

  حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ مبنی بر این­که «بیمه­ گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه ­گذار یا نمایندگان او نخواهد بود» با توجه به آثار آن، نــاظر به تقصیر عمد است و شامـل غیر عمـد (بی­احتیاطی، بی­ مبالاتی و غیره) نمی ­شود.