• فرهاد عظیمی

  عضو
  20 دی 1399 در 3:10 بعد از ظهر

  ضمنا در سالهای گذشته جلساتی را با کارشناسان محترم بیمه مرکزی در این خصوص داشتیم که پس از چند جلسه فاکتور هایی را برای تدوین نرخ حق بیمه این رشته پیشنهاد دادند که بد نیست اینجا منعکس کنیم:

  1. قطار شهری یا بین شهری

  2. مشخصات قطار و سیستم مانیتورینگ

  3. سوابق خسارتی

  4. درصد مسیر تردد قطار در هر یک از معابر برای کل قطارها

  5. میزان سرعت مجاز انواع قطار در معابر مختلف

  6. ظرفیت استاندارد مسافر/بار به تفکیک هر قطار

  7. عمر مفید هر قطار

  8. نیروی انسانی (فاکتورهای موثر بر آموزش و پایش راهبر/سایر افراد موثر در راهبری قطار)

  9. حمل و نقل مواد خطرناک