• سید اکبر احقاقی

  عضو
  20 دی 1399 در 12:42 بعد از ظهر

  باسلام و احترام

  به نظر میرسد دسته بندی وسایل نقلیه ریلی در محاسبه دقیقتر حق بیمه کمک قابل توجهی می نماید.

  ۱. وسایل نقلیه ریلی دو بخش لکوموتیو و واگن.

  ۲.لکوموتیو به سه دسته تقسیم می شود:

  ۱-۲. باری

  ۲-۲. حمل مسافر

  ۲-۳ چند منظوره

  ۳. شاخص محاسبه حق بیمه:

  ۳-۱. لکوموتیو باری براساس ظرفیت حمل بار.

  ۳-۲. لکوموتیو حمل مسافر براساس حداکثر ظرفیت مجاز سرنشین.

  ۳-۳. لکوموتیو چند منظوره براساس یکی از بندهای ۳-۱ یا۳-۲ هرکدام حق بیمه بیشتری داشته باشد.

  ۴. کاربری درون شهری و برون شهری، حمل سوخت و مواد منفجره مشمول تعدیل حق بیمه شود.

  ۵. درخصوص تعداد واگن مجاز متصل به لکوموتیو ضوابط تعیین شود. پیشنهاد می شود در صورتی که تعداد واگن متصل به یدک در زمان وقوع حادثه بیشتر از تعداد واگن مجاز متصل به لکوموتیو باشد بخشی از خسارت از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود.

  ۶. ضوابط پوشش حوادث راننده مطابق ضوابط و آیین نامه های بیمه شخص ثالث.