• محمد صالحی

  عضو
  15 دی 1399 در 9:04 قبل از ظهر

  دقیقا اما با توجه به اینکه سواد عمومی جامعه در خصوص بیمه سطح قابل قبولی نیست و این موضوع در ضریب نفوذ بیمه نامه های عمر کاملا مشخص میباشدو حتی در بیمه نامه ثالث اجباری نیز مطابق امار ابلاغی بیمه مرکزی همچنان تمامی خودرو ها تحت پوشش بیمه نامه ثالث نمیباشند ،نیاز به بازار یابی حرفه و پله ای احساس میشود ، به زبان ساده با هر فرد باید با ادبیات خود فرد مذاکره گردد ،موضوع دوم در این حوزه از مشخص شدن جامعه هدف برای آغاز کار میباشد ، به طور مثال: افرادی که کارمند میباشند ،با توجه به شدت ریسک کمتر در این حوزه تمایل زیادی به تهیه این بیمه نامه نخواهند داشت حال چرا :

  1 – عمده زمان فعالیت شغلی کارمند در محل کار سپری میگردد و کمتر به رفت و آمد و یا معمامله(عامل عمده طرح دعوا در مراجع قضائی )

  2- در صورت بروز مشکل قضایی (با توجه به قوانین حاکم ) در بسیاری از موارد نیازی به بیمه نامه نخواهد داشت و از فیش حقوقی جهت وسیقه استفاده منماید

  و ….