• فرهاد عظیمی

  عضو
  10 دی 1399 در 10:31 قبل از ظهر

  عجب بحث جالبه این که مطرح کردین. دوستان برای اینکه موضوع روشن تر بشه و وارد بحث بشین پیشنهاد می کنم به این ماده دقت کنین:

  قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 132

  ماده 132 : به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر زا صادر نماید :

  1. التزام به حضور با قول شرف

  2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

  3. اخذ کفیل با وجه الکفاله

  4. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول

  5. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

  تبصره : قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار ( چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد ) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معری وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد .