• محمد صالحی

  عضو
  9 دی 1399 در 12:50 بعد از ظهر

  @Underwriter

  @Aramfar

  @farhadazimi

  البته بنده با کلیات موضوع که بدون زیر ساخت مناسب وارد پروژه ای شوید موافق نیستم ،عملیاتی که در بسیاری از پروژه های داخلی کشوری نیز صورت میگیرد ،اما در این حوزه با جنابعالی کاملا موافق هستم .اما در این فعالیت به نظر مهندسی معکوس و یا الگو برداری از پیشتازان این حوزه و یا استفاده از مشاوران برون مرزی فعال در این حوزه میتواند در نتیجه تاثیر شگرفی ایجاد نماید .