• فرهاد عظیمی

  عضو
  8 دی 1399 در 4:36 بعد از ظهر

  @Torki.m

  برای اینکه دوستان دیگه هم وارد بحث بشن پیشنهاد می کن هر کس اطلاعاتی راجع به این سه تا بیمه نامه داره به اشتراک بزاره تا ببینیم کدام برای این کار مناسبه. برای شروع خودم چند خط را جع به بیمه نامه E&O می نویسم.

  What Is Errors and Omissions Insurance?

  Errors and omissions insurance (E&O) is a type of professional liability insurance that protects companies, their workers, and other professionals against claims of inadequate work or negligent actions.

  بیمه خطا و غفلت چیست؟

  بیمه خطاها و عفلت (E&O) نوعی بیمه مسئولیت حرفه ای است که از شرکت ها ، کارکنان آنها و سایر متخصصان در برابر ادعای مبنی بر کار ناکافی یا اقدامات سهل انگارانه محافظت می کند.

  Errors and omissions insurance often covers both court costs and any settlements up to the amount specified by the insurance contract. This kind of liability insurance is generally required for professional advice-giving or service-providing businesses.

  بیمه خطا و غفلت غالباً هم هزینه دادرسی و هم هرگونه خسارت های مالی را تا میزان تعیین شده در قرارداد بیمه پوشش می دهد. این نوع بیمه مسئولیت معمولاً برای مشاغل مشاوره دهنده یا ارائه دهنده خدمات حرفه ای مورد نیاز است.

  Anyone who provides a service requires E&O insurance including financial services, insurance agents, doctors, lawyers, and wedding planner, consultant, financial adviser, or a lawyer..

  هرکسی که خدمتی ارائه دهد از جمله خدمات مالی، نمایندگان بیمه، پزشکان، وکلا و برنامه ریزان عروسی، مشاور ، مشاور مالی ، یا وکیل به بیمه E&O نیاز دارد.

  Let’s say a company that hosts servers used by third parties for data purposes is breached by hackers who gain access to proprietary information and client data. The companies affected by the hack then sue the server-hosting company for damages for inadequate security. The server-hosting company has an E&O insurance policy and reviews it to see what the policy does and does not cover.

  فرض کنید شرکتی که خدمات میزبانی سرورهای حاوی داده ها ارائه می دهد، مورد حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات خصوصی مشتریان به دست هکر ها افتاده باشد. سپس شرکت هایی که تحت تأثیر این هک قرار گرفته اند از شرکت میزبان سرور شکایت کنند. با این ادعا که دلیل آن خسارت، امنیت ناکافی سیستم های میزبان بوده است. شرکت میزبان سرور دارای بیمه نامه E&O است بررسی می کند تا ببیند این بیمه نامه چه چه مواردی را پوشش می دهد و چه مواردی را پوشش نمی دهد.

  To the company’s benefit, its errors and omissions policy is robust and covers such situations. The insurance company pays for the legal expenses involved in the court case against multiple companies. It also pays for any monetary damages rendered by the courts or settled in arbitration.

  از شانس این شرکت، بیمه نامه خطا و عفلت این شرکت بیمه نامه خوبی است و چنین شرایطی را پوشش می دهد. شرکت بیمه هزینه های حقوقی مربوط به پرونده قضایی علیه چندین شرکت را پرداخت می کند. همچنین هر خسارت مالی که توسط دادگاه ها محکوم یا در داوری تعیین شود را نیز پرداخت می کند.