• مصطفی ملکی

    عضو
    29 آذر 1399 در 11:55 قبل از ظهر

    سلام

    به نظر من کلمه تسویه واژه مناسبتری برای جبران خسارت است . وقتی به زیاندیده خسارتی وارد میشود و او برای جبران آن مبلغی دریافت میکند و در واقع قرار است به وضعیت قبل از خسارت برگردد یا با آن برابر شود. در قانون بیمه هم اشاره شده به برگشتن به حالت پیش از حادثه که نوعی ایجاد تساوی است بنابر این کاربرد تسویه حساب ایرادی ندارد.ضمن اینکه مبلغ خسارت به نوعی بدهی شرکت بیمه به زیاندیده یا بیمه گذار هم محسوب شده و از این زاویه هم به کاربردن لغت مذکور پسندیده است .