• مصطفی ملکی

    عضو
    29 آذر 1399 در 11:50 قبل از ظهر

    سلام

    نوع نگارش قانون باعث ایجاد ابهام شده است . جنگ ، شورش و اعتصاب که قبل از تهاجم ذکرشده دارای بار معنایی خاص منشا گرفته از یک حالت همگانی و عمومی است و این بار معنایی به صورت منطقی به کلمه تهاجم هم سرایت میکند .در حالی که اگر کمی دقیقتر نگاه کنیم در صورتی که این تفاقات را ناشی از یک قوه قهریه بزرگتر از فرد بدانیم تهاجم و جنگ یک معنی میدهند و نیازی به ذکر دوگانه آن نیست .هر کدام از این تفاسیر موافقان و مخالفان زیادی دارد و برخی پرونده هایی هم که به مراجع قضایی ارجاع شده با آرای متفاوتی روبرو شده است .به نظر میرسد همانطور که دوستان اشاره کردند نهاد ناظر و سندیکا در این مبحث و به طور کلی همه موارد دارای ابهام وارد شده و نوعی یکپارچگی ایجاد نمایند .