• سید اکبر احقاقی

  عضو
  29 آذر 1399 در 11:22 قبل از ظهر

  مستحضرید بند 1 ماده 6 آیین نامه 53 بیمه نامه بدنه اتومبیل(خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم) خسارت های غیر قابل جبران را توضیح می دهد. با این توضیح نکات ذیل عرض می گردد.

  1- تعریف جنگ بطور کلی یک کنش دوطرفه یا چند طرفه است .

  2- تهاجم یک کنش یک طرفه است. تهاجم را می توان از لحاظ فردی و یا گروهی باشد و یا از لحاظ جغرافیا حداقل به دو دسته داخلی و (خارجی)برون مرزی تقسیم بندی نمود.

  3- چارچوب حقوقی یک محصول یا خدمت تابع ضوابط و آیین نامه های تعریف شده آن می باشد.

  4- فارغ از انتظارات متفاوت بیمه گزاران در صورتی که برای محصول یا خدمت ضوابط مشخص و روشن تعریف نشود در صورت بروز اختلاف، موضوع با ارجاع به داوری و براساس آیین دادرسی مدنی توسط دستگاه قضایی رسیدگی می شود.

  5- بسیاری از لغات و اصطلاحات در شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل تعریف نشده است . به نظر میرسد تدوین کنندگان آیین نامه تلاش نموده اند چارچوب های کلی را بیان نمایند تا هر شرکت بیمه آزادنه براساس شرایط مدظر خود چارچوب بیمه نامه را از طریق شرایط خصوصی و شرایط پیوست ترسیم نمایند.

  6- امکان برداشت های متفاوت از لغات و اصلاحات وجود دارد براین اساس جهت رفع ابهام ضروری است در شرایط خصوصی موارد اختلافی به روشنی در بیمه نامه تعریف شود.

  7- درحال حاضردر صورتی که در شرایط خصوصی چارچوب تعهدات بیمه نامه تعریف نشود شرکت بیمه با توجه به شرایط عمومی ملزم به پرداخت می باشد و در صورت عدم پرداخت خسارت با شکایت بیمه گزار تعیین و تکلیف خسارت براساس نظر مرجع قضایی خواهد بود.

  باتوجه به موارد فوق به نظر میرسد برآیند تهاجم هرنوع صدمه وارده به وسیله نقلیه از سوی شخص یا اشخاص ثالث را در بر می گیرد بنابراین بهتر است در شرایط خصوصی برای تهاجم چارچوب مناسبی تعریف شود به عنوان نمونه در بیمه ملت برای این منظور عبارت ذیل درنظر گرفته شده است:

  “کلیه خسارت ­های ناشی از هرگونه تخریب وسیله ­نقلیه توسط شخص ­ثالث(به­ استثنای خسارت ­های تحت پوشش­ تکمیلی رنگ-اسید) و همچنین خسارت­ های­ ناشی­ از نزاع­ و­ اعمال مغرضانه، خارج از تعهدات بیمه­ گر می­باشد.”