• ریحانه عظیمی سجادی

    عضو
    29 آذر 1399 در 9:15 قبل از ظهر

    با سلام خدمت کلیه همکاران

    اگرچه کلمه تهاجم یا هجوم در شرایط مخصوص خطر آشوب در رشته آتش سوزی به کار نرفته است، اما نکته ای که به نظر من در اینجا اتفاق افتاده است چیزی شبیه این موضوع است: فرض کنید در یکی از بیمه نامه های کشورهای خارجی نوشته شود پرداخت خسارت سرقت با شکست حرز در صورتی که در “”شب”” رخ دهد، قابل پرداخت نیست. در اینجا قانون گذار (در کشور خارجی) منظور خود از شب را توضیح نداده است، زیرا این تعریف قبلا در یکی از کیس های حقوقی مشخص شده است. حال قانونگذار در ایران بدون توجه به این زمینه؛ صرفا خسارت رخ داده در “شب” را استثناء می کند و لذا ما هیچ دیدی از معنای “شب” نداریم. بنابراین برای فهم این موضوع به نظرم اشتباه است که به دنبال معنای لغت شب در واژه نامه بگردیم، بلکه باید معنای حقوقی آن را بدانیم. قطعا تعریفی برای INVASION وجود دارد، اما این احتمال نیز وجود دارد که قضات مختلف مصادیق متفاوتی برای این واژه در نظر گرفته باشند و این کار را می تواند دشوار کند. بنابراین در ایران نیز یا باید نظیر نظام کامن لا،به دنبال پرونده های خسارتی رخ داده در گذشته باشیم تا ببینیم گذشتگان ما با تفسیر این واژه چطور برخورد کرده اند، و یا از قانون گذار بخواهیم که تعریف خود از آن را کامل بیان دارد که هر دو راه پیچیدگی های خاص خود را خواهد داشت.