• عسل اشتري

  عضو
  28 آذر 1399 در 11:16 بعد از ظهر

  سلام

  خیلی خوشحالم که از اطلاعات ارزنده دوستان استفاده می کنم.

  مترادف تهاجم: تاخت، تعرض، تک، حمله، شبیخون، هجوم، یورش ، حمله کردن، هجوم بردن، تک زدن
  متضاد تهاجم: پدافند، دفاع، دفاع کردن
  برابر پارسی: تاخت وتاز، تکاوری
  تهاجم: به مدیگرهجوم کردن، بیکدیگریورش وحمله آوردن
  ۱- ( مصدر ) بانبوه در آمدن ناگاه آمدن در تاختن هجوم بردن حمله کردن بیکدیگر .

  ۲ – ( اسم ) هجوم یورش . جمع : تهاجمات .

  در واقع با توجه به بند خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم در استثنائات و معنی کامل این کلمه فکر کنم مشخص باشد، به نظر من منظور تعرض می باشد.