• حمیدرضا چراغعلی پور

  عضو
  28 آذر 1399 در 10:01 بعد از ظهر

  باسلام

  معانی بکار رفته در شرایط عمومی رشته های بیمه ای متاسفانه گاها بطور دقیق مورد تحلیل و معنای واقعی ان بکار گرفته نشده است ، و از این رو در دادگاه های دعاوی ابتدا می بایستی کلمات کلیدی بیمه نامه را معنا نمایند و سپس حکم صادر خواهد شد .

  مصداق بند اول مانند : کلمه های تصادف و تصادم است ، که در اشتباه در شرایط بیمه نامه تصادف ذکر میگردد ، و این در حالیست که به هم برخورد کردن ، کوفته شدن و اثابت دو شی با یکدیگر را تصادم می نامند ولی در بیمه نامه ها تصادف ذکر گردیده است .

  حال به بررسی معنایی کلمات تهاجم و هجوم میپردازیم .

  کلمه تهاجم در بطن خود تخریب به عمد را به دنبال دارد ، یعنی هر عملی که موجب ورود به حریم گردد ( حال این حریم میتواند یک کشور باشد یا حریم یک فرد ) پس تهاجم در ذات خود فعل تخریب و زیان وارد کردن را به دنبال دارد .

  اما هجوم ، ما در معنای لغوی تصادف نمیتوانیم بگوئیم دو فرد با یکدیگر تصادف کردن چون برخورد فیزیکی انسانها با یکدیگر را نمیتوان تصادف نامید . کلمه هجوم بردن در بطن خود بر خلاف تهاجم دارای فعل تخریب نمیباشد ، بطور مثال نمیتوان گفت ؛ ان افراد به سمت آن اتوبوس هجوم بردن ، جمله ای دارای بار تخریب می باشد ، یا بازیکنان به سمت ان توپ هجوم بردند .

  پس با تعاریف بالا به نظر بنده واژه های تهاجم و هجوم در لغات بیمه ای باید درست و در جای خود بکار برده شود .

  در پایان جمع بندی می توان گفت ؛

  تهاجم : بمعنی تخریب و زیان است

  اما

  هجوم : در ذات خود فعل تخریب و زیان را ندارد

  ارادتمند