• حسین استادرحیمی

    عضو
    28 آذر 1399 در 9:38 بعد از ظهر

    سلام از نظر بنده بخشی از موارد غیر قابل پرداخت در تمام رشته ای بیمه ای ریشه در مدیریت ریسک دارن(نه لزوما خود رشته بیمه ای) اساسا بیمه گر با درج برخی از شرایط قصد دارد از روبرو شدن با ریسک های گروهی و غیر تصادفی اجتناب کندمثل درج غیر قابل پرداخت بود خسارت های ناشی از جنگ، که به طور کلی تصادفی بودن وقوع ریسک را از بین می برد

    لذا از نظر بنده صرفا آندسته از تهاجمات غیر قابل پرداخت قلمداد می شوند که جنبه گروهی و غیر تصادفی داشته و مدل محاسباتی بیمه گر در مواجه با ریسک را از بین می برد

    برای مثال در تهاجم یک فرد به اتومبیل بیمه گذار نمی توان به این بند از آئین نامه 53 استناد نمود زیرا این تهاجم نمونه تصادفی از وقوع یک نوع خطر می باشد. اما همین اتفاق وقتی در یک حادثه مانند درگیری های آبان سال گذشته اتفاق می افتد دقیقا با نظر بیمه گر و هدف او مطابقت داشته و خسارت غیر قابل پرداخت خواهد بود