• فرهاد عظیمی

  عضو
  18 آذر 1399 در 10:43 بعد از ظهر

  در فرهنگ لغت کمبریج هم برای این واژه تعاریف زیر بکار رفته است:
  Invasion
  1- an occasion when an army or country uses force to enter and take control of another country
  حالتی که ارتش یا کشوری برای ورود و کنترل کشور دیگری از زور استفاده می کند
  2- an occasion when a large number of people or things come to a place in an annoying and unwanted way
  موقعیتی که تعداد زیادی از افراد یا اشیا به روشی آزار دهنده و ناخواسته به مکانی می آیند.

  3- an action or process that affects someone’s life in an unpleasant and unwanted way
  عملی یا فرایندی که به روشی ناخوشایند و ناخواسته بر زندگی کسی تأثیر می گذارد.

  منبع: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/invasion

  با توجه به تعاريف بالا اگر اگر تعريف اول که بيشتر به جنگ نزديک است بگذريم تعريف دوم معناي گسترده تري مي تونه داشته باشد مثلا مشتريان به فروشگاه ها هجوم آوردند. مثلا براي غارت. يا معني سوم رو اگر دقت کنيم به آنچه اقاي آرام فر اشاره کردن نزديک مي شويم. يعني حمله اشرار.

  اين هم از فرهنگ لغت خارجي. حالا بايد ديد در متون بيمه به معاني اي براي آن مي توان يافت.