• محمد کمیلی فر

    عضو
    29 شهریور 1401 در 8:19 بعد از ظهر

    در آیین نامه 80 صراحتاً در خصوص اتباع خارجی و پرداخت خسارت در بند 6 ماده 22 یکی از استثنائات را به خسارت وارده به اتباع خارجی اختصاص داده و عنوان نموده : غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذي صلاح تحت پوشش بیمه نامه نمی باشد.

    ولی در آیین نامه جدید بیمه نامه های مسئولیت به شماره 98 در این خصوص هیچگونه اشاره ای ننموده و شرایطی را عنوان نکرده است و با این حال پرداخت خسارت به اشخاص دارای تابعیت ایرانی و خارجی تحت پوشش بیمه نامه می باشد.