• محمد کمیلی فر

    عضو
    29 شهریور 1401 در 8:05 بعد از ظهر

    اساساً در حوادث ترافیکی منجر به فوت و یا جرح شخص ثالث و یا مسبب حادثه، چه راننده مسبب گواهینامه داشته باشد یا خیر و یا وسیله نقلیه دارای بیمه نامه باشد یا خیر، کارشناسان تصادفات پلیس راه و یا راهور در اکثر موارد قریب به 90% عوامل مستقیم که با صحنه تصادف دخیل بوده و موجب بروز حادثه گردیده را به عنوان مقصر شناخته و در این موارد بسیار به ندرت کارفرما مسئول شناخته می شود.

    در کل کلوز حوادث ناشی از وسایل نقلیه در بیمه نامه های مسئولیت، از جمله پوشش هایی است استفاده از آن درصد ناچیزی داشته چرا که این حوادث بیشتر و قبلا توسط بیمه نامه شخص ثالث مورد پوشش قرار گرفته است . کارفرما کمتر در حوادث رانندگی مسئول شناخته می شود.