• فرهاد عظیمی

  عضو
  26 شهریور 1401 در 9:13 قبل از ظهر

  از آنجا که فرض بر این است که کلوز ماموریت وجود دارد و کارگر در حین ماموریت آسیب دیده بیمه نامه نیز بانام بوده و اسمش در لیست وجود دارد پس بحثی در خصوص کلوز ماموریت نداریم اما؛

  متن کلوز جدید نقلیه؛
  به موجب این پوشش، جبران خسارت های وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که بر اساس رای مراجع ذیصلاح در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و صندوق تامین خسارت های بدنی نباشد و مسئولیت بیمه گذار در بروز حادثه محرز شده است، متناسب با درصد مسئولیت وی، تحت پوشش می باشد.

  تبصره 1- خسارت وارده به کارکنان در خارج از کارگاه در صورتی قابل پرداخت می باشد که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار، پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) قبل از بروز حادثه توسط بیمه گذار خریداری شده باشد.

  تبصره2- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد