• بیتا نادعلی

  عضو
  22 شهریور 1401 در 11:26 قبل از ظهر

  الف : فرانشیز خسارت های جزیی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی :

  خسارت اول 10% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال

  خسارت دوم و به بعد 20% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال

  تبصره :

  در صورت تحقق هر یک از موارد زیر بصورت مستقل و یا همزمان 10% به فرانشیزهای فوق اضافه میگردد:

  1- سابقه نوع گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از 3 سال باشد

  2- سن راننده در زمان حادثه کمتر از 25 سال باشد

  ب :فرانشیز خسارت های کلی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی جهت کلیه وسایل نقلیه 10% مبلغ خسارت است.

  ج : فرانشیز خسارت های سرقت اعم از جزیی و کلی و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت 20% مبلغ خسارت است .الف : فرانشیز خسارت های جزیی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی :

  خسارت اول 10% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال

  خسارت دوم و به بعد 20% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال

  تبصره :

  در صورت تحقق هر یک از موارد زیر بصورت مستقل و یا همزمان 10% به فرانشیزهای فوق اضافه میگردد:

  1- سابقه نوع گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از 3 سال باشد

  2- سن راننده در زمان حادثه کمتر از 25 سال باشد

  ب :فرانشیز خسارت های کلی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی جهت کلیه وسایل نقلیه 10% مبلغ خسارت است.

  ج : فرانشیز خسارت های سرقت اعم از جزیی و کلی و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت 20% مبلغ خسارت است .