• مصطفی ملکی

    عضو
    26 تیر 1401 در 4:46 بعد از ظهر

    سلام وقت همگی بخیر. در جدول مندرج در ماده 4 آیین نامه ماده 18 نحوه تعیین حق بیمه شخص ثالث مصوب سال 96 هیئت وزیران ذکر شده خودروهای با کاربری تاکسی درون شهری 10 درصد و برون شهری 20 درصد حق بیمه اضافی نسبت به حالت عادی می بایست پرداخت نمایند .با استناد به این ماده و قانون بیمه میتوان گفت در صورت عدم پرداخت حق بیمه کامل، شرکت بیمه می بایست خسارت را به طور کامل پرداخت و جهت بازیافت مابه التفاوت خسارت به نسبت حق بیمه صحیح به حق بیمه دریافتی به مسبب حادثه رجوع نماید. از طرفی توضیحات آقای عظیمی هم جای تامل دارد زیرا در متن قانون ثالث سال 95، به صراحت به موارد قابل بازیافت اشاره شده که این حالت جزو آنها نیست.این نکته جزو ابهامات صنعت بیمه و قانون ثالث بوده و محل مناقشه است. اما نظر شخصی من بر قابل بازیافت بودن مبلغ مابه التفاوت میباشد زیرا حق بیمه کامل پرداخت نشده و از جمله مصادیق تشدید خطر است.