• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

    مدیریت
    20 خرداد 1401 در 12:13 بعد از ظهر

    سپاسگزارم از بابت پاسختان

    منظور سوال سهم بیمه گر پایه نیست بلکه بیمه تکمیل درمان مد نظر بوده است. نمونه تصویر از سامانه تامین اجتماعی بابت خدمات درمانی در زیر پیوست می شود.