• فرهاد عظیمی

    عضو
    24 اسفند 1400 در 6:12 بعد از ظهر

    یک خبر تازه تر اینکه کارگروه بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران ایران تعریفی از عوامل اجرائی که همیشه مورد سوال همه بوده را ارائه داده است. به نظر من کلیت کار خوبه ولی در خصوص تعریف ارائه شده قضاوت را به فعلا به شما می سپارم. بخشی از متن نامه سندیکا خطاب به اعضا به شرح زیر است:

    «در پی یادآوری و تذکر یکی از اعضای سندیکا مبنی بر در اختیار داشتن تعریف نهایی مذکور، بشرح ذیل عیناً تعریف عوامل اجرایی مندرج در نامه های مذکور را به استحضار می رسانم.

    “مسئولیت بیمه گزار در قبال شخص عوامل اجرایی تحت پوشش می باشد؛ عوامل اجرایی به تمامی افرادی اطلاق می شود که در فرآیندهای اجرای پروژه برای تمام حوزه های کاری ، شرح وظایف و رویه های انجام کارها به منظور تحقق اهداف نهایی پروژه فعالیت می نمایند.” »