• فرهاد عظیمی

  عضو
  24 اسفند 1400 در 5:54 بعد از ظهر

  خبر هایی رسیده که کارگروه مسئولیت سندیکای بیمه گران ایران دل به دریا زده و دو کلوز جدید برای بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان تهیه کرده. متن نامه نگاری با دبیر کل محترم سندیکا نشان می دهد که اجرائی هم شده است. بخشی از این نامه به شرح زیر است:

  «پس از برگزاری این جلسات پیرامون مواردی که اکنون مسئله بوده و موجبات نارضایتی بیمه گزاران و بیمه گران و زیاندیدگان را فراهم آورده است و برداشت ها و تفاسیری که از سوی مراجع قانونی در وضع فعلی وجود دارد و همچنین مسیر طولانی تصمیم گیری و مصوبات شورای عالی برای این امر با توجه به حجم کاری که پیش روی شورا و ایام پایانی سال لذا اعضای کارگروه مسئولیت در جهت حمایت از بیمه گزاران و زیاندیدگان و ایجاد وحدت رویه برای رسیدگی به خسارت های احتمالی و در راستای تبصره ذیل ماده 13 آئین نامه 98 و بند 1 از ماده 5 اساسنامه سندیکا متفقا تصمیم به ایجاد و برقراری دو پوشش اضافی برای رشته مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به شرح ذیل گرفته و می توانند آنرا در زمان صدور بیمه نامه حسب درخواست متقاضیان ارائه می نمایند؛

  12- مسئولیت بیمه گزار در قبال کارکنان عوامل اجرایی

  به موجب این پوشش ؛ چنانچه بیمه گزار مسئولیت عوامل اجرایی خود را در زمان صدور بیمه نامه و یا به موجب الحاقیه های مربوط ، پوشش نداده باشد مسئولیت بیمه گزار در قبال کارکنان عوامل اجرایی تحت پوشش می باشد.

  تبصره 1 : مسئولیت عوامل اجرایی در قبال کارکنان خود و سایر افراد شاغل در کارگاه تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

  تبصره 2 : تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه و در خصوص کلیه کارکنان و افراد زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار بیمه نامه در شرایط خصوصی تجواز نخواهد کرد.

  پوشش مسئولیت بیمه گزار در قبال شخص عوامل اجرایی

  به موجب این پوشش مسئولیت بیمه گزار در قبال شخص عوامل اجرایی تحت پوشش می باشد.

  تبصره 1 : مسئولیت بیمه گزار در قبال کارکنان عوامل اجرایی تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

  تبصره 2 : تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه و در خصوص کلیه کارکنان و افراد زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار بیمه نامه در شرایط خصوصی تجواز نخواهد کرد.»

  با این حساب تعداد کلوز های این رشته به 13 تا رسید.

  نظر شما در خصوص این اقدام سندیکا چیست؟

  نظر شما در خصوص متن این کلوز ها چیست؟

  به نظر شما کلوزهای دیگری نیاز نبود؟

  این هم سندش 👇