• مدیریت شاب

    مدیریت
    19 آبان 1399 در 11:11 بعد از ظهر

    بعضی از موارد مطرح شده را می توان به عنوان بندهای کنترلی در دستورالعمل نظارت صدور رشته های مختلف و حتی در چک لیستهای نظارتی گنجاند.